maandag 19 maart 2018

De Antyslamyt

                ‘Een meelijwekkend volk’

Sjoch! wa pantoff’lje dêr oer pake’ strjitte, 
fret-oppen foardel quiche en kofjegrom? 
Ik bin antyslamyt, rju sille ’t fan my witte! 
Soan fan ’t ferrânestedske Friezedom. 

Fansels haatsje ik moslims – kin ’t net litte.
Omraken ploft it op myn kritetrom: 
de Frjemdling, ik wik it jim, kin ’t polityk ferjitte. 
Foar ús: kieze of dele. Pompeblêd of likeblom? 

Stege keardels, wite wiven, prate normaal 
foar de fûst wei foar-de-folksferhuzingstaal,
meie gjin sokses sjen, dy’t identiteiten ferslyt, 
kenne gjin mokses, dy’t net fan Geale hyt. 

Al kostet it my myn twatûzen jier âlde siele –
ik, yn eigen doarp, sil my Fries fiele.


.

zondag 18 maart 2018

Village Life (2)

’t Bestean – suver en maternaal. Sa groeie 
wy op, krobben achter seedyks derriêre. 
Wolsto, podde, as kleasterblom bloeie, 
of ambiearrest in publike karriêre? 

Wa sil hjir mei selskastijen knoeie, 
wa syn skriuwhân yn ’e grûn bedjerre? 
Lit de linen gean, de krollen floeie, 
as kopiist, aansens dichter ûnder de stjerren. 

Avatar op ’e buorren, o, do sikest lok, 
mar programmatysk stiet dyn arkadyske klok 
stil, yn noed oer toer en tsjerke, heit en mem; 

Avatar yn ’e mieden, do sûpst dy klem. 
Wol dan de kronyk, nei âldfaars beslút, 
de hea-ekers op, falt de spulkompjûter út..

Village Life (1)

Us unyk-agrarysk-pastorale folkstradysje
werskept jin de merk, rekket it hert. 
Do, reizger: sa’n doarpke sûnder plysje 
is autentyk-ruraal. Better sliepplak is der net. 

Dêr wurde moarns de kowetrôgen reparearre 
troch it Projekt, súksesfol en primêr. 
De fermoarde ûnskuld, dy wurdearre 
mei oardel stjer it ekologysk sanitêr. 

’t Rassysk suver appelhôf hat plak foar twa, 
de bioboer melkt moarns foar greidefla; 
keardel komt út in útkearingssitewaasje, 
hat mei syn kij in komplisearre relaasje. 

Absolute toppers? Foarfêst Amalia-en-dy, 
wireless ûnderweis nei self-sustainability..

dinsdag 13 maart 2018

Rottefalle

                   Douwe Kalma (1896-1953) 

Fier út ’e wei, om súv’rens fûn of net te finen, 
hâldt er ’m grut – hy sit net sljucht of rjucht, 
mar ûnmeilydsum achter swiere gerdinen. 
Ut it sintrum wei, berôve fan syn frucht, 

gjin folkje te bekennen om te ferbinen, 
is der folle ding, dat er net rjucht sjucht. 
Wêrom foar ’t ûngelyk jin wei te winen, 
as de rop sa fier foar de died út fljucht? 

In dei yn strykljocht – Aldgilles stapt út. 
De kronkeldyk del strampelt it einbeslút 

fan ’15 en ’40. It doarp wit fan neat, 
seit trusten en slommet yn syn eigen steat, 

as de fijân fan ’e Franken mis in meter rint, 
syn útfeart oer de Noardseestrannen wint..

zondag 11 maart 2018

Mienskar

Doe seach ik, sigeseagjend troch de mieden, 
op ’e brommer achterop by mem, 
myn lân fan hagelslach en flearbeisjem, 
it skuorde gerslân gean, de krite blieden. 

Unwis oft ik leare sil te swimmen, 
hantsjes keurich op it plankje, koarkjes om, 
driuw ik fjouwerbaansk ferbûn werom 
op flitters lang ferdwûne stimmen. 

Skreau Postma net oer hûndert pûnsmiet 
oan lytselju’s lân, dat ús de midsieu liet? 

Ik wist de grûn foar allegear tegearre 
fan 'e kaart foar’t Marx it demonstrearre: 

Verelendung fan mem. Beken it mar: 
der kin gjin mienskip wêze sûnder mienskar..

zaterdag 10 maart 2018

Iepen doar(p)

Subsidiearre ‘artistyk sjoernalistyk ûndersyk’ 
(sis mar ’t siel- en sinleas achterdoarren 
op besite gean by alle hûslju lâns in dyk), 
liicht in kleureprint fan ‘mei elkoarren’ – 

foto’s fan dy-en-dy, dij, mij – wy allegear 
dogge mei as ’t folk ropt oan ’e doar, 
dat himsels wol iepen docht, dan is ’t wer 
golle doarpsbewenners mei-inoar. 

Mar yn in sabeare ‘folsleine mienskip’ 
wurdt buorreplicht ferknipte audioklip, 

bewake kamera’s de fortunearre doarpeling 
syn achterdoar op lêst fan ’e fersekering, 

en sil it achtenearre ynstitút ‘foar altyd’ 
de grûnbesitters konservearje as bysûnderheid..

dinsdag 6 maart 2018

Miedhúske

Nei ’t westen niigjend, hingjend tsjin ’e wyn, 
hat it tichtmits’le ruten, ferkalke muorren 
en healsliten ankers yn fertakke skuorren, 
mar foar syn fertiigjen bliuw ik blyn. 

Syn foarsitterjen fan ’e wolken sjoch ik net 
foar ’t lêst it lân oer skowen. De radio 
ropt fan fergaderje en ik wit, ’t is tiid te let 
foar bestjoer oer de dagen – it doek falt no. 

Wat ik wolle soe foar ús heit yn ’e reiden? 
Op in fûnemint dat, fersliten, al ferwaaide,

in hûs bouwe, út âlde gieltsjes, foar ús beide. 
Hege finsters soe it hawwe, en ik snaaide 

lije dagen foar yn ’e tún mei, en ik lei de 
simmer del as in fiersicht oer de greide..